ધ હૅટ સ્ટોરી

આપણે ટેક્નોલોજીના બંધાણી વ્હાલાજી રે

સ્ત્રી=પુરુષ: પણ એ માટે ૧૩ વરસ રાહ જોવી પડશે (mumbai samachar)

જીવન ચલને કા નામ ચલતે રહો સુબહો શામ (mumbai samachar)

પાવર, પોલિટિક્સ અને પુરુષ

કોઢને આપ્યું નવું રૂપ (mumbai samachar)

સ્ત્રી હોવાનો બુરખો ક્યાં સુધી પહેરવાનો? (mumbai samachar)