જાતીય સમાનતામાં ભારત રુવાન્ડા કરતાં ઘણું છેટું (mumbai samachar)

ગાય, ગંદકી અને ગાંધીજી (સાંજ સમાચાર)

વેરવિખેર પુરુષની દુનિયા (mumbai samachar)

દેખાવને કામ અને લગ્ન સાથે શું લેવાદેવા? mumbai samachar

સોનુઉઉઉઉઉ...તને મારા પર ભરોસો નહીં કે...!

કંઈક તો છે તમારી ને મારી વચ્ચે (mumbai samachar)