તેરે ચહેરેમેં ક્યા જાદુ હૈ.... (saanj samachar)

સંબંધોમાં સીમાની પેલે પાર જઈ શકાય? (mumbai samachar)

સિગારેટ-સુરા નહીં પણ એકલતા પુરુષોની દુશ્મન (mumbai samachar)

અડધું રાજપાટ આપી દેવું કોઈને ગમતું નથી (mumbai samachar)

પ્લેબોય હ્યુ હેફનરનું ઐયાશ જીવન (સાંજ સમાચાર) 3-10-17

શંકાકુશંકાની પેલે પારનો પ્રદેશ (mumbai samachar)

તાલીઓના તાલે ગરબો હવે નથી ઘુમતો (saanj samachar)

હે દેવી, માતૃરૂપેણ સંસ્થિતા, પણ અપવિત્ર (mumbai samachar)

સામાન્ય માણસની અસામાન્ય ફિલ્મ (સાંજ સમાચાર)

ભગવાન, ભક્ત અને ભ્રમણા (mumbai samachar)