કામનું વળતર અને ઓળખ ન મળે એવું પણ બને (mumbai samachar)

થોડા સા રુમાની હો જાયે....

રસોડાથી રણસંગ્રામ સુધી વિસ્તરતું સૌંદર્ય

કેમિકલ લોચા અને હિંસાની અંદર બહાર

માર દિયા જાય કે છોડ દિયા જાય

બ્લેડ રનર (મુંબઈ સમાચાર)

માનસિક પ્રતારણાને જાતિ નથી હોતી

ભારતનાં પ્રથમ મહિલા ન્યાયાધીશ જેમણે ચીલો ચાતર્યો

નિવૃત્તિનું વધાર્યું ‘ગૌરવ’ (mumbai samachar)

જસ્ટિન બીબર, પૉપ કલ્ચર અને એવું બધું