આતંકનો ઓછાયો 23-12-14

બળાત્કારી માનસ 16-12-14

વાઘની મૂંછનો દોરો - કોરિયન કથા (published in navneet samarpan-december 2014

બસ બહુ થયું ...2-12-14

નારી કાલની, આજની કે આવતી કાલની 9-12-14

મેન એન્ડ મિથ 9-12-14

સેક્સ, સંત અને સ્કેન્ડલ

લોકોની માનસિકતા સમજવાનો મહાવરો હોય છે બાબાઓને

ચીલો ચાતરવાનો ગુનો 18-11-14

દેવદાસની પ્રતીતિ દરેક પુરુષને થતી હોય છે 11-11-14

માતૃત્વને ફ્રીજ કરી શકાય ? 11-11-14