શું કરું ? કન્ટ્રોલ નથી રહેતો

આનંદ છલકાવો જોઈએ...