માર દિયા જાય કે છોડ દિયા જાય

બ્લેડ રનર (મુંબઈ સમાચાર)

માનસિક પ્રતારણાને જાતિ નથી હોતી

ભારતનાં પ્રથમ મહિલા ન્યાયાધીશ જેમણે ચીલો ચાતર્યો

નિવૃત્તિનું વધાર્યું ‘ગૌરવ’ (mumbai samachar)