પોર્નોગ્રાફીનું પાગલપન (mumbais samacahar)

ન્યાય કોઈએ જોયો છે? (mumbai samachar)

પાણીનું સંગીત, હવાની સુગંધ અને પ્રકૃતિનું નર્તન (saanj samachar)

અણગમતા સ્પર્શનું બોડી પોલિટિક્સ (મુંબઈ સમાચાર)

રાજા, રાજકારણ અને ચાણક્યનીતી (saanj samachar)