મુક્તિનો મંદ પવન આનંદ આપી શકે (mumbai samachar)

સ્નેહની કન્નીથી બંધાયેલો પુરુષ પ્રેમ કરી શકે (mumbai samachar) 16-1-18

નહીં માફ નીચું નિશાન (4-1-18) mumbai samachar

આંસુને પી ગયો છું મને ખ્યાલ પણ નથી (મુંબઈ સમાચાર)

ગૃહિણીનું સરનામું તેની આગવી ઓળખ