ધ હૅટ સ્ટોરી

આપણે ટેક્નોલોજીના બંધાણી વ્હાલાજી રે

સ્ત્રી=પુરુષ: પણ એ માટે ૧૩ વરસ રાહ જોવી પડશે (mumbai samachar)

જીવન ચલને કા નામ ચલતે રહો સુબહો શામ (mumbai samachar)

પાવર, પોલિટિક્સ અને પુરુષ