સામાન્ય માણસની અસામાન્ય ફિલ્મ (સાંજ સમાચાર)

ભગવાન, ભક્ત અને ભ્રમણા (mumbai samachar)

બંધબારણે ચીસો પણ દબાય છે (mumbai samachar)

પુરુષ અને પૌરુષીય અહંકાર (mumbai samachar)

સુખ ખરીદી શકાય છે ખરું ? (સાંજ સમાચાર) 12-9-17