જાતીય સમાનતામાં ભારત રુવાન્ડા કરતાં ઘણું છેટું (mumbai samachar)

ગાય, ગંદકી અને ગાંધીજી (સાંજ સમાચાર)

વેરવિખેર પુરુષની દુનિયા (mumbai samachar)

દેખાવને કામ અને લગ્ન સાથે શું લેવાદેવા? mumbai samachar