ફેઈલ થવું જરૂરી છે (સાંજ સમાચાર 13-03-18)

અનકવર નારી દેહ અને કવરપેજનો વિવાદ

ચોરસ ટીપું (mumbai samachar 8-3-18)

સોશિયલ મીડિયાના બંધાણી વ્હાલાજી રે

ટેકનોલોજી લાવ્યું ડિજિટલ ડ્રગ (saanj samachar)