મારી છાતીના રાફડામાં ચાહવું બનીને એક ગોટગોટ પોઢેલો નાગ છે. રમેશ પારેખ

હાસ્ય, રાજકારણ અને સ્ત્રી (મુંબઈ સમાચાર)

બજેટનું વિશ્લેષણ અને નાની પાલખીવાલા (mumbai samachar)

ઈતિહાસ જીવંત રાખવો જરૂરી છે? (mumbai samachar)

કપડાં અને પર્યાવરણને કોઈ સંબંધ ખરો? (મુંબઈ સમાચાર)